Zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 12-11-2018

Szanowni Państwo,

 

Operator telekomunikacyjny – Nexet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płk K. Iranka-Osmeckiego 6b, 35-506 Rzeszów, KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145137, NIP: 813329718, informujemy Abonentów, że od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych” (zwany dalej także: Regulaminem).

Zmiany wprowadzone w Regulaminie wynikają ze zmian w przepisach prawa, wprowadzonych do ustawy z dnia 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

W związku z wprowadzonymi zmianami Abonent – w przypadku braku akceptacji zmian – uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 12.12.2018 r., jednakże w takim przypadku Abonent, któremu Operator świadczył usługi po cenach promocyjnych, zobowiązany jest do zwrotu udzielonej mu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną wartość zniżek za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  Informujemy jednocześnie, że z dniem 12 września 2018 r. został usunięty art. 110 z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dający możliwość rozstrzygania sporów przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dlatego też z łączących nas umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych wykreślamy również zapisy dające możliwość rozstrzygania sporów przez takie sądy.

Regulamin podlega publicznemu udostępnieniu przez opublikowanie na stronie internetowej operatora www.nexet.pl oraz udostępnienie w siedzibie Operatora.

Poniżej Operator wskazuje wykaz zmian w Regulaminie:

W §1 

pkt 23, 31 otrzymują brzmienie: 

 1. Próg kwotowy – stosowany w przypadku Usługi telefonii bądź Usługi telefonii mobilnej próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie wybierany przez Abonenta, po przekroczeniu którego Operator zawiadamia o przekroczeniu progu i blokuje możliwość wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie;
 2. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na podstawie której Operator świadczy wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie;

W §2

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 1. Znajomość Regulaminu jest obowiązkiem Abonenta. W chwili zawarcia Umowy Abonent oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jego egzemplarz jest wydawany Abonentowi wraz z egzemplarzem Umowy. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie wskazanym w Umowie.

W §3

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 1. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego
  na stronie www.nexet.pl

W §3

w pkt 4 dodaje się lit. g) o treści: 

 1. g) adresu poczty elektronicznej.

W §3 

pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 1. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Abonenta.

W §6 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 1. W przypadku Usług stacjonarnych Operator rozpocznie świadczenie Usług nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji. Na życzenie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić w uzgodnionym z Abonentem terminie, późniejszym niż wskazany
  w zdaniu poprzednim.

W §6 

dodaje się pkt 5 i 6, zaś dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numer 7:

 1. W przypadku Usług mobilnych Operator rozpocznie świadczenie usług nie później niż w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy.
 2. W przypadku Usług telefonii stacjonarnej i mobilnej, wiążących się z przeniesieniem numeru Abonenta od dotychczasowego dostawcy usług aktywacja Usług nastąpi z chwilą przeniesienia tego numeru przez dotychczasowego dostawcę usług do sieci Operatora.
 3. Operator rozpocznie naliczanie opłat za usługi z chwilą rozpoczęcia ich świadczenia, to jest z chwilą udostępnienia sygnału z Sieci Abonentowi.

W §9 

pkt 2, 4 otrzymują brzmienie: 

 1. Abonent może składać zamówienia na Pakiety  oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze Obsługi Abonenta oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznego Biura Obsługi Abonenta, telefonicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilotem.
 2. W przypadku zmiany Pakietu na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej, IBOK, telefonicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilotem) Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie
  w terminie ustalonym z Abonentem, wskazując zakres, termin i treść zmian, w tej samej formie w jakiej zawarta została Umowa, na trwałym nośniku. Gdy Abonent tego zażąda potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej.

W §18

pkt 3, 4, 14 otrzymują brzmienie:

 1. Operator na żądanie Abonenta:
  a) nieodpłatnie blokuje połączenia wychodzące na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów,
  b) nieodpłatnie blokuje połączenia wychodzące na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów,
  c) umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.

4. Operator oferuje Abonentowi możliwość określenia Progu kwotowego dla Okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego Operator zawiadamia Abonenta o przekroczeniu i blokuje połączenia na i z numerów o podwyższonej opłacie. Na żądanie Abonenta Operator blokuje połączenia na i z numerów o podwyższonej opłacie.

 

Dodano: 12 Listopada 2018r