Fundusze Norweskie

Projekty w realizacji

Nexet sp. z o.o. realizuje projekt w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Tytuł projektu: eN+ – usługa ładowania samochodów elektrycznych

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych efektów ubocznych korzystania z pojazdów spalinowych.

Kwota dofinansowania: 626 476,19 EUR

Całkowita wartość projektu: 4 831 637,80 zł

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

/ENG/

Nexet sp. z o.o. is implementing a project under the Environmental Technologies scheme of the 'Enterprise Development and Innovation’ programme, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Project title: eN+ – electric car charging service

Project description: The aim of the project is to launch a charging service for electric cars and the construction of two photovoltaic installations together with energy storage facilities, thus reducing greenhouse gas emissions and other side effects of using combustion vehicles.

Amount of funding: 626 476,19 EUR

Total project value: 4 831 637,80 zł

Working together for green, competitive and inclusive Europe


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe (data publikacji 24.05.2023 r.)
1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)
3. Załącznik nr 2.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – stacje ładowania samochodów elektrycznych (pobierz)
4. Załącznik nr 1 do Opis Przedmiotu Zamówienia – stacje ładowania samochodów elektrycznych (pobierz)
5. Załącznik nr 2.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna oprogramowania dla stacji ładowania (pobierz)
6. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pobierz)
7. Załącznik nr 4 – Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (pobierz)
8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy Nexet (pobierz)
9. Załącznik nr 6 do nr 12 – Oświadczenia (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 10.11.2023 r.)
W dniu 10.11.2023 r.
Dla części: „Dostawa i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych” została wybrana oferta firmy EVB Sp. z o.o.
Dla części: „Dedykowane oprogramowanie do obsługi stacji ładowania” została wybrana oferta firmy Elocity Sp. z o.o.
Dla części: „Wdrożenie oprogramowania do obsługi stacji ładowania” została wybrana oferta firmy Elocity Sp. z o.o.
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferty uzyskały największą liczbę punktów.Zapytanie ofertowe (data publikacji 01.09.2022 r.)
1. Minimalne wymagania techniczne (pobierz)
2. Projekt umowy (pobierz)
3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pobierz)
4. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (pobierz)
5. Załącznik nr 6 do nr 11 (pobierz)
6. Oświadczenie ZUS, KRUS i US (pobierz)
7. Zapytanie ofertowe (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 08.09.2022 r.)
1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
2. Minimalne wymagania techniczne (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 14.10.2022 r.)
W dniu 03.10.2022 r. wybrana została oferta firmy Great Solar Sp. z o.o.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punków.Zapytanie ofertowe (data publikacji 25.11.2022 r.)
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy Nexet wykonanie specyfikacji oprogramownaia (pobierz)
4. Załącznik nr 4 do nr 6 – Oświadczenia (pobierz)
5. Zapytanie ofertowe (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 28.11.2022 r.)
1. Zapytanie ofertowe ze zmienioną nazwą zadania (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 08.12.2022 r.)
W dniu 05.12.2022 r. wybrana została oferta firmy Hovler Engineering sp. z o.o.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punków.


Fundusze Norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

O Funduszach Norweskich
Fundusze Norweskie są częścią szerokiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którego głównym celem jest zmniejszanie społeczno-gospodarczych różnic w Europie oraz wzmocnienie dwustronnych stosunków między Norwegią a krajami beneficjentami. Norwegia, jako główny donator, wspiera projekty w wielu krajach europejskich, przyczyniając się do ich rozwoju i prosperity.

Cele i Priorytety
Fundusze Norweskie skupiają się na kilku kluczowych obszarach, takich jak:

Ochrona środowiska i zmiany klimatu: Finansowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz walka ze zmianami klimatycznymi.
Promocja innowacji i konkurencyjności: Wsparcie dla projektów innowacyjnych, mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki.
Wsparcie społeczne i zatrudnienie: Projekty mające na celu poprawę jakości życia, zwłaszcza w obszarach dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Wzmocnienie sektora publicznego i dobrego zarządzania: Inwestycje w rozwój administracji publicznej, zwiększenie transparentności i walka z korupcją.

Współpraca Dwustronna
Jednym z kluczowych aspektów Funduszy Norweskich jest promowanie współpracy między Norwegią a krajami beneficjentami. Współpraca ta ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, co przyczynia się do długotrwałego rozwoju i wzmacniania relacji międzynarodowych.

Realizacja Projektów
Projekty finansowane przez Fundusze Norweskie są realizowane w różnorodnych sektorach i mają na celu przynieść długotrwałe korzyści społecznościom lokalnym. Są one starannie dobierane i monitorowane, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie środków i osiągnięcie zamierzonych celów.

Więcej Informacji
Aby dowiedzieć się więcej o Funduszach Norweskich, ich celach, priorytetach oraz możliwościach aplikowania o dofinansowanie, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

/ENG/

Working together for green, competitive and inclusive Europe

About the Norwegian Funds
The Norwegian Funds are part of the broader European Economic Area (EEA) Financial Mechanism, whose main goal is to reduce socio-economic disparities in Europe and to strengthen bilateral relations between Norway and the beneficiary countries. Norway, as the main donor, supports projects in many European countries, contributing to their development and prosperity.

Goals and Priorities
The Norwegian Funds focus on several key areas, such as:

Environmental protection and climate change: Financing activities aimed at protecting the natural environment, promoting sustainable development, and combating climate change.
Promotion of innovation and competitiveness: Support for innovative projects aimed at increasing the competitiveness of the economy.
Social support and employment: Projects aimed at improving the quality of life, especially in areas affected by poverty and social exclusion.
Strengthening the public sector and good governance: Investments in the development of public administration, increasing transparency, and fighting corruption.

Bilateral Cooperation
One of the key aspects of the Norwegian Funds is promoting cooperation between Norway and the beneficiary countries. This cooperation aims to exchange knowledge, experiences, and best practices, contributing to long-term development and strengthening international relations.

Project Implementation
Projects funded by the Norwegian Funds are implemented in various sectors and aim to bring long-term benefits to local communities. They are carefully selected and monitored to ensure effective use of funds and achieve the intended goals.

More Information
To learn more about the Norwegian Funds, their goals, priorities, and opportunities to apply for funding, please visit the official website: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

    Wyrażam zgodę, aby przedstawiciel NEXET sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, skontaktował się ze mną telefonicznie i przedstawił mi ofertę handlową dotyczącą produktów i usług NEXET sp. z o.o.